JZ-050-陣列中重複的數字

雄獅虎豹 發表於 2022-01-15

陣列中重複的數字

題目描述

在一個長度為n的陣列裡的所有數字都在0到n-1的範圍內。 陣列中某些數字是重複的,但不知道有幾個數字是重複的。也不知道每個數字重複幾次。請找出陣列中

 • 第一個重複的數字。 例如,如果輸入長度為7的陣列{2,3,1,0,2,5,3},那麼對應的輸出是第一個重複的數字2。
 • 返回描述:
 • 如果陣列中有重複的數字,函式返回true,否則返回false。
 • 如果陣列中有重複的數字,把重複的數字放到引數duplication[0]中。(ps:duplication已經初始化,可以直接賦值使用。)

題目連結: 陣列中重複的數字

程式碼

/**
 * 標題:陣列中重複的數字
 * 題目描述
 * 在一個長度為n的陣列裡的所有數字都在0到n-1的範圍內。 陣列中某些數字是重複的,但不知道有幾個數字是重複的。也不知道每個數字重複幾次。請找出陣列中
 * 第一個重複的數字。 例如,如果輸入長度為7的陣列{2,3,1,0,2,5,3},那麼對應的輸出是第一個重複的數字2。
 * 返回描述:
 * 如果陣列中有重複的數字,函式返回true,否則返回false。
 * 如果陣列中有重複的數字,把重複的數字放到引數duplication[0]中。(ps:duplication已經初始化,可以直接賦值使用。)
 * <p>
 * 題目連結
 * https://www.nowcoder.com/practice/623a5ac0ea5b4e5f95552655361ae0a8?tpId=13&&tqId=11203&rp=1&ru=/ta/coding-interviews&qru=/ta/coding-interviews/question-ranking
 */
public class Jz50 {

  /**
   * 暴力破解
   *
   * @param numbers
   * @param length
   * @param duplication
   * @return
   */
  public static boolean duplicate(int[] numbers, int length, int[] duplication) {
    if (length <= 1) {
      return false;
    }

    for (int i = 0; i < length - 1; i++) {
      for (int j = i + 1; j < length; j++) {
        if (numbers[j] == numbers[i]) {
          duplication[0] = numbers[i];
          return true;
        }
      }
    }
    return false;
  }

  public static boolean duplicate1(int[] nums, int length, int[] duplication) {
    if (nums == null || length <= 0) {
      return false;
    }
    for (int i = 0; i < length; i++) {
      while (nums[i] != i) {
        if (nums[i] == nums[nums[i]]) {
          duplication[0] = nums[i];
          return true;
        }
        swap(nums, i, nums[i]);
      }
    }
    return false;
  }

  public static void swap(int[] nums, int i, int j) {
    int t = nums[i];
    nums[i] = nums[j];
    nums[j] = t;
  }

  public static void main(String[] args) {
    int[] numbers = {2, 3, 1, 0, 2, 5, 2};
    int[] duplication = new int[1];
    int[] duplication2 = new int[1];
    int[] duplication11 = new int[1];
    boolean duplicate = duplicate(numbers, 7, duplication);
    System.out.println(duplicate);
    System.out.println(duplication[0]);

    boolean duplicate1 = duplicate1(numbers, 7, duplication2);
    System.out.println(duplicate1);
    System.out.println(duplication2[0]);
  }
}
【每日寄語】 當你不開心的時候,你就可以吃一塊糖果,然後告訴自己生活還是甜甜的,加油。