PHP 字串中直接解析函式的寫法

guanguans 發表於 2021-09-15
PHP

PHP 字串中直接解析函式的寫法

PHP 中的字串理論上是不能夠解析函式的,僅能夠解析變數。最近發現一種特殊的寫法,是可以讓字串直接解析函式的。

寫法

// 單行
${!${''} = 程式碼}

// 多行
${!${''} =
  程式碼
}

個人認為這種寫法實際上還是通過解析變數實現的。= 左邊是一個特殊名稱的變數,= 右邊只要符合賦值變數的程式碼塊均可以在字串中解析。

示例

以下程式碼僅供學習交流,實際工作中不建議用這種寫法。

一、

$fruits = implode('、', ['apple', 'banana']);
var_dump("fruits: $fruits."); // 正常寫法解析變數
// string(23) "fruits: apple、banana."

var_dump("fruits: implode('、', ['apple', 'banana'])."); // 錯誤寫法不能夠解析函式
// string(44) "fruits: implode('、', ['apple', 'banana'])."

var_dump("fruits: ${!${''} = implode('、', ['apple', 'banana'])}."); // 特殊寫法解析函式成功
// string(23) "fruits: apple、banana."

var_dump("fruits: ${!${''} = implode('、',
  [
    'apple',
    'banana'
  ])}."
); // 多行書寫依然解析函式成功
// string(23) "fruits: apple、banana."

二、

var_dump("fruits: ${!${''} = $fruit ?? 'apple'}.");
// string(14) "fruits: apple."

var_dump("fruits: ${!${''} = isset($fruit) ? $fruit : 'apple'}.");
// string(14) "fruits: apple."

三、

$fruit = function (){
  return 'banana';
};
var_dump("fruits: ${!${''} = $fruit() }.");
// string(15) "fruits: banana."

var_dump("fruits: ${!${''} = call_user_func(function (){
  $fruits = [
    'apple',
    'banana'
  ];

  return implode('、', $fruits);
}) }.");
// string(23) "fruits: apple、banana."

四、

class Fruit
{
  public function __toString()
  {
    return 'banana';
  }

}
var_dump("fruits: ${!${''} = new Fruit() }.");
// string(15) "fruits: banana."

原文連結

https://www.guanguans.cn

本作品採用《CC 協議》,轉載必須註明作者和本文連結
No practice, no gain in one's wit. 我的 Gitub