vue3使用ElementPlus upload上傳檔案的兩種方式

發表於2024-02-23

1. 不使用action

image.png

a: html部分(上傳單個檔案)

<el-upload
 class="avatar-uploader"
 action="#"
 :limit="1"
 :show-file-list="false"
 :http-request="handleUpload"
 :before-upload="handleChange"
 accept=".png,.jpe,.jpeg"
 ref="uploadBanner"
>
 <img v-if="formData.appLogo" :src="formData.appLogo" class="avatar" />
 <el-icon v-else class="avatar-uploader-icon"><Plus /></el-icon>
 <el-icon
  v-if="formData.appLogo"
  class="logoDelete"
  @click.stop="clearUploadImg"
  ><CircleCloseFilled
 /></el-icon>
</el-upload>

b: js部分

// 上傳
const handleChange = (rawFile) => {
 if (rawFile.type !== "image/jpeg" && rawFile.type !== "image/png") {
  ElMessage.error("只能上傳jpeg/jpg/png圖片");
  return false;
 } else if (rawFile.size / 1024 / 1024 > 1) {
  ElMessage.error("上傳圖片最大不超過1MB!");
  return false;
 }
 return true;
};
const handleUpload = async (file) => {
 let fd = new FormData();
 fd.append("file", file.file);
  // 這裡是請求上傳介面
  let result = await uploadFile(fd);
  if (result.code == 200) {
   // 後臺只返回檔名稱,需要拼接
   formData.value.appLogo =
    import.meta.env.VITE_APP_HOSTURL +
    import.meta.env.VITE_APP_BASEURL +
    "file/previewFile/" +
    result.data;
   // 去掉form表單驗證的*
   // formRef.value.clearValidate(['appLogo'])
   // 上傳成功清空檔案
   uploadBanner.value.handleRemove(file);
  } else {
   formData.value.appLogo = "";
   ElMessage.error(result.message);
   uploadBanner.value.handleRemove(file);
  }

};
const clearUploadImg = (file) => {
 formData.value.appLogo = "";
 uploadBanner.value.clearFiles();
};

2. 使用action上傳

a. html部分(上傳多個檔案)

<el-upload action="uploadUrl" list-type="picture-card" v-model:file-list="formData.fileList" :limit="9" accept="image/*" :before-upload="beforeUpload" :on-success="handleSuccess">
 <el-icon>
  <Plus />
 </el-icon>
 <template #file="{ file }">
  <div>
   <img class="el-upload-list__item-thumbnail" :src="file.url" alt="" />
   <span class="el-upload-list__item-actions">
    <span class="el-upload-list__item-delete" @click="handleRemove(file)">
     <el-icon>
      <Delete />
     </el-icon>
    </span>
   </span>
  </div>
 </template>
</el-upload>

b. js部分

const uploadUrl = import.meta.env.VITE_APP_HOSTURL + "/imgUpload/upload";

const handleRemove = (file) => {
 for (let i = 0; i < formData.fileList.length; i++) {
  let item = formData.fileList[i]
  if (item.uid === file.uid) {
   formData.fileList.splice(i, 1)
   return true
  }
 }
 console.log(file)
}
const beforeUpload = (file) => {
 const isLtSize = file.size / 1024 / 1024 < 5;
 if (!isLtSize) {
  ElMessage.error("上傳圖片大小不能超過 5MB!");
  return false;
 }
 return true;
}
const handleSuccess = (file) => { console.log(file) }

相關文章